Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa, 4-5 grudnia 2019

Zarządcy dróg są konfrontowani z coraz większymi wyzwaniami, takimi jak rosnące ograniczenia nakładów finansowych na drogi, czy też postępująca złożoność procesów zarządzania. W odpowiedzi na te wyzwania postanowiliśmy zorganizować platformę wymiany doświadczeń, dzięki której zarządcy będą mogli dowiedzieć się o nowoczesnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązaniach, metodach i narzędziach zarządczych wdrażanych w różnych jednostkach związanych z branżą drogową. Podczas kongresu, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i warsztatowych zarządcy będą mieli okazję zobaczyć na konkretnych przykładach, w jaki sposób zaprezentowane rozwiązania mogą być wykorzystywane w ich codziennej pracy.

Prezydent PIARC otworzy Kongres ZID

Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC Claude Van Rooten otworzy Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową w Warszawie w dniu 4 grudnia. Dzień wcześniej będzie uczestniczył w spotkaniu europejskich Komitetów Narodowych PIARC, którego gospodarzem będzie PKD – polski Komitet Narodowy tej organizacji.

Wymiana doświadczeń

Dzięki połączeniu prezentacji uznanych ekspertów z dyskusjami w większych i mniejszych grupach możliwa jest optymalna wymiana doświadczeń, transfer wiedzy, analiza nowości i trendów. Szersze spojrzenie generuje nowe impulsy i pozwala obiektywnie ocenić różno-rodne rozwiązania.

Kongres ZID pod patronatem PIARC

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową został objęty honorowym patronatem PIARC. Poinformował o tym dr inż. Thomas Lindner – przewodniczący Komitetu Technicznego D.1 Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego. Potwierdził również swój osobisty udział w Kongresie i wygłoszenie prezentacji na temat roli PIARC w promowaniu nowoczesnego zarządzania drogami.

Patronat ministra infrastruktury A. Adamczyka

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk objął honorowym patronatem Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową – poinformowało Biuro Ministra w liście do prezesa Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniewa Kotlarka.

Podręcznik zarządzania

Komitet Techniczny D.1 PIARC w okresie programowym 2016-2019 opracował podręcznik Road Asset Management. Narzędzie to jest przeznaczone dla krajowych i międzynarodowych decydentów w dziedzinach dotyczących dróg, niezależnie od poziomu wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie. Podczas Kongresu ZID wiele jego ogólnych zasad, począwszy od rozwiązań technicznych po odpowiednie strategie organizacji będzie przedstawionych na praktycznych przykładach. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej PIARC.

Kongres pod patronatem GDDKiA

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski objął swym honorowym patronatem Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową. Uznał go za bardzo potrzebną inicjatywę, wychodzącą naprzeciw potrzebom zarządców dróg.

Tematyka kongresu

Wartość informacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Rola nowoczesnej diagnostyki w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Kształtowanie cyklu życia dróg

Innowacyjne formy finansowania drogownictwa

Współpraca sektora publicznego i prywatnego —kontrakty PPP w kolejnych perspektywach budżetowych

Zarządzanie ryzykiem: korzyść czy konieczność?

Pozyskanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji.

Program

01.

Dzień 1 (4.12.2019)

01.2

Dzień 2 (5.12.2019)

Adresaci warsztatów

Kadra techniczna i menadżerska administracji centralnej i władz samorządowych, zarządcy dróg oraz przedstawiciele instytucji, zajmujący się szeroko rozumianym zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Szczegóły warsztatów

Warsztat I

Diagnostyka nawierzchni i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jest narzędziem pozwalającym zarządcy drogi na opis aktualnego stanu sieci drogowej. Przy ograniczonych środkach na utrzymanie i remonty dróg, obiektywna informacja o stanie drogi jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji. W ramach Warsztatu przedstawione i przedyskutowane zostaną zasady nowoczesnej diagnostyki spełniające oczekiwania współczesnej administracji drogowej oraz przedstawione zostaną zasady wykorzystania wyniki diagnostyki w komunikacji z właścicielem i użytkownikiem sieci drogowej. Istotnym elementem Warsztatu będzie wizualizacja oraz udostępniania danych diagnostycznych.

Warsztat II

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Czynników, które wpływają na liczbę zabitych i rannych jest bardzo wiele, dlatego aby móc zaproponować skuteczne działania podmiotów odpowiedzialnych za stan infrastruktury, konieczne jest dokładne monitorowanie występujących zdarzeń drogowych, jak i efektów podejmowanych działań. Ogólne statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego udostępniane np. przez Policję, nie pozwalają odpowiedzieć na pytania: które zdarzenia były wynikiem niedoskonałej infrastruktury. Nie wskazują też gdzie najpotrzebniejsze są działania, które nie zawsze muszą wiązać się z kosztownymi inwestycjami.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zorganizować proces prowadzenia analiz BRD, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu infrastruktury na występujące wypadki i kolizje. Przedstawione zostaną efektywne metody identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których konieczne są niezwłoczne działania zabezpieczające. Elementem warsztatów będzie również dobór odpowiednich zabezpieczeń, jak również właściwa argumentacja w komunikacji z opinią publiczną.

Warsztat III

Planowanie remontów

Praktycznie zawsze potrzeby remontowe są większe niż dostępny budżet. Konieczny jest zatem wybór tych inwestycji, których realizacja przyniesie najwięcej korzyści. Jak określić te korzyści? Jak porównać inwestycje ze sobą? Jakie dane są do tego niezbędne? Jak przekonać właściciela drogi i pozyskać opinię publiczną?

Uczestnicy warsztatów poznają praktyczne metody szacowania budżetu oraz wyboru odcinków remontowych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, organizacyjnych, prawnych czy administracyjnych. Na rzeczywistych przykładach zostaną omówione metody planowania kalendarza remontów, wariantowania, a także argumentacji na potrzeby komunikacji z interesariuszami.

Warsztat IV

Ryzyko w zarządzaniu infrastrukturą drogową

Zarządcy dróg każdego dnia są konfrontowani z wyzwaniami wykraczającymi daleko poza kwestie merytoryczne. Wśród nich są ograniczenia nakładów finansowych, niewystarczające zasoby kadrowe, postępująca złożoność otoczenia prawnego, rosnące oczekiwania społeczeństwa. Aby efektywnie realizować swoje cele i zadnia w zmiennym i pełnym niepewności otoczeniu, należy świadomie zarządzać ryzkiem, zarówno na szczeblu strategicznym, jak również operacyjnym. Umiejętne stosowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem pozwala organizacjom, małym i dużym, właścicielom, zarządcom i operatorom infrastruktury drogowej lepiej wykorzystać ich potencjał, podejmować trafniejsze decyzje, a tym samym zwiększać szanse osiągniecia celów.

Podczas warsztatów, prowadzonych w formie gry biznesowej, uczestnicy dowiedzą się czym jest ryzyko i jak można nim zarządzać, przyswoją metody identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, poznają czynniki decydujące o sukcesie w zarządzaniu ryzkiem oraz techniki oddziaływania na ryzyko.

Prelegenci

Referencje

Galeria

Kontakt z organizatorami

Polski Kongres Drogowy
Tomasz Orłowski

+48 605 200 214
biuro@kongresdrogowy.pl
www.kongresdrogowy.pl

INFRAMA
dr Agata Ciołkosz-Styk

+48 609 011 207
a.ciolkosz-styk@inframa.pl
www.inframa.pl

Patron medialny